Gluten Free White Teff Flour HIGH IN FIBRE Ingredients: Minced White Teff Flour
Gluten Free Red Teff Flour HIGH IN FIBRE Ingredients: Minced Red Teff Flour